Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Strategie en doelstellingen

MVO-doelstellingen 2015

In dit verslag worden voor de laatste keer de prestaties ten aanzien van de huidige doelstellingen, zoals vastgesteld in 2012, gerapporteerd:

Onderwerp1

2015

2014

2013

2012

Doelstelling

Ketenbeheer

100%

100%

100%

97%

2013

100%

Getekende gedragscodes

Diversiteit management

25%

22%

22%

16%

2016

30%

Vrouwen in management

Ziekteverzuim

3,4%

2,6%

3,5%

3,2%

2016

3,0%

Duitsland

Ziekteverzuim

4,9%

4,2%

4,3%

4,8%

2016

3,5%

Nederland

Veilige producten

83%

82%

81%

78%

2016

80%

Gecertificeerde matrassen

Energieverbruik (TJ)

231

238

277

268

2016

235

Gerecycled afval

52%

48%

46%

46%

2016

75%

  1. 1 De in dit MVO-verslag gerapporteerde hoeveelheden zijn afgeronde cijfers. Berekende ratio's en percentages zijn gebaseerd op de exacte, onafgeronde cijfers.

Beter Bed Holding hecht er waarde aan om MVO te rapporteren in een economische context. Deze keuze wordt gereflecteerd door een beknopte rapportage over MVO op te nemen in het jaarverslag. MVO is een belangrijke pijler voor de strategische bedrijfsvoering, waarbij de belangen van mens, milieu en financiële doelen op de langere termijn elkaar dienen te versterken. In de kerncijfers in het jaarverslag worden tevens standaard de belangrijkste MVO-onderwerpen gerapporteerd.

Strategie en ambitie 2016-2020

Voortbouwend op de resultaten van de in de afgelopen jaren getroffen maatregelen zullen stappen worden gezet om de like-for-like groei te continueren en de formules eigentijds te houden. Daartoe is in 2015 onder de naam 'From good to great' een nieuw strategisch plan opgesteld voor de periode 2016-2020. In dat plan zal de focus primair gericht zijn op innovatie en maximale klanttevredenheid in een omnichannel omgeving. Daarnaast zal expansie hoog op de agenda staan, teneinde de positie van onze formules in de diverse landen verder te versterken. Dit alles in een maatschappelijk verantwoorde context.

In het jaarverslag heeft Beter Bed Holding de doelstellingen voor de periode 2016-2020 opgenomen, die deel uitmaken van het strategisch plan 'From good to great'. Specifiek ten aanzien van MVO is het volgende geformuleerd:

Beter Bed Holding en haar dochterbedrijven gaan bewust en op een gewetensvolle wijze om met de belangen van hun stakeholders. Gezond ondernemerschap gaat hierbij samen met respect voor mens en milieu.

Beter Bed Holding is zich van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust, getuige de bestaande rapportages inzake compliance, de door haar gevoerde stakeholderdialoog en de in de organisatie ingebedde structurele aanpak van het onderwerp MVO. Uit de stakeholderdialoog is naar voren gekomen dat van Beter Bed Holding wordt verwacht, dat zij inzicht heeft in en geeft over de herkomst (en milieudruk) van door leveranciers gebruikte grondstoffen en (half)fabrikaten. Naast de standaardeis van ondertekening van de gedragscode door alle leveranciers moet bezien worden hoe Beter Bed Holding in een proactieve rol kan treden om zeker te stellen dat door leveranciers gebruikte materialen (ook) vanuit MVO-perspectief voldoen aan de eraan te stellen eisen.

Voor de komende jaren spreekt Beter Bed Holding de ambitie uit binnen de branche en in samenspraak met strategische leveranciers initiatieven op het gebied van bevordering van 'circulaire economie' te willen starten.

Een van de initiatieven waarin Beter Bed Holding in 2016 van plan is te participeren, is EMBED ('European Models for Bedding End-of-life Decisions'). EMBED is een initiatief van de EBIA (Europese brancheorganisatie van matras- en schuimproducten) als reactie op het actieplan voor circulaire economie van de Europese Commissie en de EU-richtlijn met betrekking tot recycling in het bijzonder.

In 2016 zal de onderneming tevens MVO-doelstellingen 2016-2020 formuleren die aansluiten op de eerdergenoemde strategie en ambitie.