Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Overheid

Wet- en regelgeving

Beter Bed Holding wil op een eerlijke manier succesvol ondernemen. Dit betekent dat corruptie niet wordt toegestaan, niet-naleving van wet- en regelgeving niet geaccepteerd wordt, overheden niet beïnvloed worden en de concurrentie niet onheus bejegend wordt: 'Eerlijk ondernemen' in de materialiteitsmatrix.

In 2015 heeft Beter Bed Holding besloten de OESO-richtlijnen nadrukkelijker te gaan volgen. Hiermee speelt de onderneming in op aanstaande, verscherpte wet- en regelgeving op het gebied van rapportage omtrent het thema MVO. De richtlijn verplicht 'bedrijven van maatschappelijk belang' transparant te zijn over niet-financiële prestaties, zoals de strategie, prestaties en risico's op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie en diversiteit aan de top.

Het te allen tijde naleven van wet- en regelgeving, dat deel uitmaakt van het handelen van de onderneming, komt tevens tot uiting in het feit dat er in 2015 geen sprake is geweest van boetes en sancties wegens het niet-naleven van wet- en regelgeving (waaronder op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en productverantwoordelijkheid).

Eerlijk bijdragen

In 2015 is er in de media veel geschreven over belastingontwijking. Daarnaast is de OESO in najaar 2015 gekomen met een serie maatregelen gericht tegen ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS). Dit was voor Beter Bed Holding mede aanleiding haar belastingbeleid expliciet(er) te formuleren. De basisgedachte daarbij is dat de organisatie op een eerlijke manier belasting wil betalen in de landen waar zij actief is. Ook verklaart de organisatie dat zij geen constructies zal toepassen om belasting te ontwijken.

Beter Bed Holding is van mening dat zij op een eerlijke manier bijdraagt aan de landen waar zij actief is, onder meer door middel van het betalen van diverse belastingen en afdracht van sociale premies. Deze bijdragen kunnen als volgt gespecificeerd worden (in € 1.000):

2015

2014

Winstbelasting

7.945

6.038

Belasting toegevoegde waarde

35.246

32.604

Loonbelasting en sociale premies

35.006

32.705

Dividendbelasting

1.427

441

Overige belastingen

450

358

Totaal

80.074

72.146

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de daadwerkelijk betaalde bedragen. Dat wil zeggen dat de hierboven vermelde winstbelasting de aan de lokale overheden betaalde bedragen (op basis van fiscaal bepaalde nettowinst) betreffen. De belasting toegevoegde waarde betreft de netto afgedragen belasting (minus voorheffing) en de loonbelasting en sociale premies betreffen de door de groepsmaatschappijen afgedragen (voorheffing) loonbelasting en werkgevers- en werknemerspremies. De dividendbelasting betreft tevens enkel de 15% voorheffing, die Beter Bed Holding bij de uitkering van het dividend heeft ingehouden.

Er worden geen bijdragen geleverd aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen; medewerkers mogen geen bijdrage uit fondsen, eigendommen of diensten van Beter Bed Holding leveren aan een politieke partij of vertegenwoordiger daarvan, noch zal de onderneming druk uitoefenen om medewerkers te bewegen politieke of financiële steun te verlenen.

Toezicht en vertrouwen

Vertrouwen in de producten en adviezen is essentieel voor het bestaansrecht van Beter Bed Holding. Reguliere controles van overheidsdiensten en andere instanties worden gebruikt om processen daar waar mogelijk aan te scherpen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert systeeminspecties productveiligheid en audits uit bij Beter Bed. De NVWA heeft vertrouwen in de wijze waarop Beter Bed haar productveiligheidsproces heeft ingericht en in de praktijk brengt. De uitkomst van de systeeminspectie en de audit heeft ertoe geleid dat de NVWA tot en met 2016 op deze aspecten slechts in beperkte mate toezicht zal houden op Beter Bed. Dit is het hoogste predicaat van vertrouwen dat de overheid op het gebied van productveiligheid aan een organisatie kan toewijzen.

Wat de concurrentie betreft, gaat Beter Bed Holding ervan uit dat deze op eerlijke en ethische wijze plaatsvindt. Medewerkers van de onderneming is het verboden om een concurrent in diskrediet te brengen of om deze met ongeoorloofde middelen nadeel toe te brengen. De onderneming maakt geen misbruik van een eventuele machtspositie, noch maakt Beter Bed Holding (geheime) afspraken met anderen die in strijd zijn met de geldende mededingingsregels.