Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Medewerkers

Eerlijk en correct advies aan de klant door onze medewerkers is een belangrijke sleutel voor klanttevredenheid en bedrijfssucces. De juiste medewerkers duurzaam aan de onderneming te binden, vereist een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Trots op ons personeel

De medewerkers zijn het visitekaartje van het bedrijf. Zij zorgen niet alleen voor een eerlijke dienstverlening, maar ook voor een prettige winkelomgeving. De formule Matratzen Concord heeft er mede daarom voor gekozen haar medewerkers uit te nodigen om te figureren in de marketingcampagnes.

Beter Bed heeft een uitstekende relatie met haar medewerkers, hetgeen zich onder andere kenmerkt door een actieve Ondernemingsraad.

Omdat lokale mensen de lokale markt het best kunnen bedienen, streeft de onderneming ernaar in alle landen de managementposities met lokaal personeel in te vullen. Zowel in het huidige verslagjaar als in 2014 en 2013 zijn alle managementposities door lokale mensen ingevuld.

Kwaliteit van onze medewerkers

De betrokkenheid en kwaliteit van de medewerkers bepaalt in hoge mate het succes van de onderneming; persoonlijke advisering van hoog niveau heeft een direct effect op de hoogte van de omzet. Om de kwaliteit van de medewerkers te waarborgen, vinden jaarlijks beoordelings- en functioneringsgesprekken plaats. Alle medewerkers hebben deze jaarlijkse evaluatiemomenten om te toetsen of de werkomstandigheden goed zijn, de werknemer tevreden is en wat de eventuele ontwikkelmogelijkheden zijn.

Training en opleiding vinden gestructureerd plaats. In samenwerking met het NCOI en het Nationaal Consortium voor Bedrijfsgroepen (NCvB) is daarom in 2010 de Beter Bed Academie ontwikkeld. In 2014 is in Nederland voor de medewerkers in de winkels en in de logistiek training ‘on the job’ met elektronische ondersteuning (e-learning en e-training) ingevoerd .

In 2014 is de medewerkerstevredenheid bij Beter Bed Nederland door Effectory onderzocht. Met een score van 7,4 eindigde Beter Bed op de derde plek in de sector Retail en mocht zich hiermee in 2015 ‘Beste Werkgever’ noemen. Beter Bed Holding is van plan dit onderzoek eenmaal per twee jaar te laten plaatsvinden.

Veiligheid en gezondheid medewerkers

De onderneming hecht veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers. Het beleid is erop gericht het werkgerelateerde verzuim (verder) terug te dringen door zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving en intensieve begeleiding van medewerkers.

Gezien de aard van de beroepsrisico's wordt speciale aandacht besteed aan de medewerkers die voor de logistieke afhandeling zorgen. Dit is de reden waarom in 2015 in Nederland steekproefsgewijs de distributiecentra en laadruimtes van de vrachtauto’s opnieuw op schadelijke stoffen zijn getest. Conform verwachting en tot tevredenheid van Beter Bed Holding zijn er wederom geen schadelijke stoffen geconstateerd. Bepaalde logistieke werkzaamheden zijn fysiek zwaar. Beter Bed Holding neemt als werkgever haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van haar logistieke medewerkers door zich in te spannen de door- en uitstroom van deze medewerkers te optimaliseren. Dat wil zeggen, dat werknemers in een fysiek veeleisende logistieke functie tijdig worden begeleid naar een andere functie binnen of buiten Beter Bed Holding die minder fysieke inspanning vraagt van de medewerker.

In 2015 is het ziekteverzuim gestegen. De stijging van het aantal verzuimdagen heeft voornamelijk in Duitsland plaatsgevonden als gevolg van een wijd verspreid griepvirus. Het aandeel langdurig zieken is licht gestegen. Het beleid is erop gericht het werkgerelateerde verzuim verder terug te dringen door intensievere begeleiding van de betrokken medewerkers.

Ziekteverzuim

2015

2014

2013

2012

Uitvaldagen

28.163

21.394

26.701

24.565

Ziekteverzuim

3,7%

3,5%

3,6%

3,7%

Dekkingsgraad1

98%

98%

97%

87%

  1. 1 De dekkingsgraad betreft het percentage van de medewerkers waarvan het ziekteverzuim gerapporteerd wordt in dit MVO-verslag. In 2015 en 2014 ontbreken de verzuimcijfers van België; in 2015 zijn tevens de verzuimcijfers van het overgenomen BettenMax niet meegenomen.

Er is geen sprake van werkgerelateerde sterfgevallen en er zijn tevens geen bijzondere beroepsziekten te rapporteren.

Werkgelegenheid

Beter Bed Holding levert werkgelegenheid. Werk is niet alleen een inkomstenbron, maar ook een manier voor mensen om zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Per 31 december 2015 zijn er 2.513 medewerkers (FTE) werkzaam binnen de groep. Eind 2014 waren er 2.369 medewerkers (FTE). De toename wordt veroorzaakt door de overname van BettenMax en de autonome groei bij met name Matratzen Concord en Beter Bed. Gemiddeld heeft Beter Bed Holding over 2015 2.427 werknemers (FTE) in dienst (2014: 2.388).

In dit MVO-verslag wordt nadere informatie verstrekt over het aantal medewerkers in dienst per 31 december 2015 alsmede de samenstelling van het personeelsbestand op deze datum en het verloop ervan over het kalenderjaar. De medewerkers in Frankrijk zijn niet in deze kengetallen meegenomen.

In- en uitstroom

Het personeelsverloop in 2015 ziet er als volgt uit:

In- en uitstroom1

In

Uit

naar geslacht

Mannen

158

20%

147

18%

Vrouwen

399

18%

355

16%

naar leeftijdscategorie

Jonger dan 30

123

52%

89

38%

Van 30 tot 50

305

20%

240

16%

Ouder dan 50

129

10%

173

14%

naar origine

Binnenlands

510

18%

448

16%

Buitenlands

47

31%

54

35%

Totaal

557

19%

502

17%

  1. 1 In- en uitstroom betreft de daadwerkelijke indienst- en uitdiensttredingen. Deze worden uitgedrukt als percentage van de beginstand. De toename van het aantal medewerkers als gevolg van de overname van BettenMax betreft geen instroom. Bewegingen tussen categorieën bij een indeling (bijv. door verjaren of door contractswijzigingen) zijn tevens niet meegenomen. Hierdoor, alsmede door wijzigingen in de dekkingsgraad en door definitiewijzigingen is er geen sprake van een sluitend verloop en derhalve wordt geen beginstand en eindstand weergegeven. Oproepkrachten (in Nederland) zijn niet in deze aantallen meegenomen.

In het jaarverslag van Beter Bed Holding wordt het gemiddeld aantal FTE over het verslagjaar toegelicht alsook het aantal FTE per einde verslagjaar. In dit MVO-verslag wordt voornamelijk additionele informatie verstrekt inzake aantallen personeelsleden.

In het rapportagejaar bestaat 19% van het personeel uit nieuwe medewerkers en is 17% van het personeel uit dienst gegaan. De opzegtermijn in arbeidscontracten is verschillend van land tot land (in lijn met de lokale wetgeving) en is soms ook afhankelijk van functie(categorie).

Hieronder worden enkele dwarsdoorsneden van het personeelsbestand ultimo verslagjaar weergegeven.

Medewerkers naar aard contract

Aard contract

2015

2014

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Fulltime

480

291

771

469

270

739

Parttime

352

1.985

2.337

327

1.907

2.234

Personeel - vast contract

619

1.828

2.447

624

1.742

2.366

Personeel - tijdelijk contract

213

448

661

172

435

607

Uitzendkrachten

niet gerapporteerd

niet gerapporteerd

Totaal

832

2.276

3.108

796

2.177

2.973


Medewerkers naar land

Land

2015

2014

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Duitsland

357

1.665

2.022

346

1.642

1.988

Nederland

404

310

714

384

295

679

Oostenrijk

14

173

187

14

128

142

Zwitserland

29

84

113

29

75

104

Spanje

25

35

60

20

31

51

België

3

9

12

3

6

9

Totaal

832

2.276

3.108

796

2.177

2.973

Diversiteit

Diversiteit in de samenstelling van (management)teams is een grote wens van Beter Bed Holding. De onderneming is van mening dat een evenwichtige samenstelling van (management)teams een positieve bijdrage levert aan het functioneren van de organisatie. Bovendien is Beter Bed Holding van mening dat vrouwen de doorslaggevende stem hebben bij aankoopbeslissingen. Beter Bed Holding heeft in 2014 het Charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend. Dit initiatief is een code met heldere afspraken en een publiek commitment voor het realiseren van diversiteit in de top van de onderneming.

Diversiteit op basis van geslacht

In het vorig jaarverslag heeft de organisatie aangegeven dat het extra inspanningen zal verrichten om het aantal vrouwen in managementposities te vergroten. Als resultaat is het aantal vrouwelijke managers in Nederland in 2015 gestegen van 27 naar 32 (+19%). In Duitsland is een vrouwelijke marketingmanager toegetreden tot het management. Daarnaast zijn er in Duitsland drie vrouwen aan het verkoopmanagement toegevoegd.

Diversiteit

2015

2014

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Raad van Commissarissen

3

1

25%

3

1

25%

Management

97

32

25%

98

27

22%

Medewerkers

832

2.276

73%

796

2.177

73%


Diversiteit op basis van leeftijd

De onderneming maakt waar mogelijk geen onderscheid op basis van leeftijd; dat wil zeggen dat iedere medewerker ongeacht leeftijd en gegeven dezelfde capaciteiten dezelfde kansen krijgt. De gezondheid en veiligheid van medewerkers staat hierbij voorop: bepaalde logistieke werkzaamheden zijn fysiek zwaarder als gevolg waarvan de onderneming voor deze functies wel rekening houdt met leeftijd. Werknemers in een dergelijke logistieke functie worden tijdig begeleid naar een andere functie binnen of buiten Beter Bed Holding, die minder fysieke inspanning vraagt van de medewerker.

Leeftijdopbouw

2015

2014

Jonger dan 30

288

237

Van 30 tot 50

1.479

1.500

Ouder dan 50

1.341

1.236

Totaal

3.108

2.973


Diversiteit op basis van afkomst

Beter Bed Holding maakt geen onderscheid op basis van afkomst c.q. het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid. Juist omdat afkomst, geloof of anderszins geen onderwerp is in het aannamebeleid, wordt hierover niets geregistreerd en derhalve ook niet gerapporteerd.