Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Voortgang in MVO

Historie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit impliciet in het DNA van Beter Bed Holding. Sinds 2010 is deze verantwoordelijkheid steeds meer expliciet gemaakt door de woordelijke verwerking in de visie en vervolgens te rapporteren over de prestaties op dit gebied. Ieder jaar probeert de onderneming voortgang te boeken op het gebied van MVO.

In 2010 is de visie op verantwoord ondernemen gelanceerd: ´Wij willen in elk land waar we actief zijn op een maatschappelijk verantwoorde wijze marktleider worden in het 'value for money'-segment in de bedden- en matrassenmarkt´. In de algemene gedragscode zijn de uitgangspunten van MVO nader gedefinieerd zoals deze tot uiting komen in de cultuur binnen de onderneming (normen en waarden, en gedragingen) en de basis zijn voor het zakendoen door en met Beter Bed Holding.

In 2011 heeft Beter Bed Holding voor het eerst uitgebreid gerapporteerd over MVO, volgens de G3-richtlijn van GRI.

In 2012 heeft de onderneming zich gecommitteerd aan de Global Compact Code van de Verenigde Naties. De hierin opgesomde tien principes sluiten naadloos aan op de gedragscode binnen Beter Bed Holding. Daarnaast heeft de onderneming zichzelf doelstellingen met een middellange termijn opgelegd.

In 2013 is de MVO-rapportage aangepast aan de vierde generatie richlijnen van GRI. Dit heeft met name invloed gehad op de gedetailleerde rapportage die aanvullend op het jaarverslag is uitgebracht (GRI-Index). In 2013 is tevens gestart met het definiëren van visies op de brede selectie aan onderwerpen van MVO. Ook is een eerste aanzet gedaan om de prioriteitstellingen te verbeteren door een materialiteitsonderzoek in de branche.

In 2014 heeft de organisatie actief de dialoog gevoerd met haar stakeholders.

In 2015 heeft Beter Bed Holding de stuurgroep MVO in het leven geroepen, die zich actief bezighoudt met MVO-vraagstukken en MVO-doelstellingen.

Vooruitzichten

In 2016 zal de onderneming MVO-doelstellingen 2016-2020 formuleren. Deze doelstellingen zullen in lijn liggen met de ambitie om binnen de branche en in samenspraak met strategische leveranciers initiatieven op het gebied van bevordering van circulaire economie te starten.

Een van de initiatieven waarin Beter Bed Holding in 2016 van plan is te participeren is EMBED ('European Models for Bedding End-of-life Decisions'). EMBED is een initiatief van de EBIA (Europese brancheorganisatie van matras- en schuimproducten) als reactie op het actieplan voor circulaire economie van de Europese Commissie en de EU-richtlijn met betrekking tot recycling in het bijzonder.

Naast de standaardeis van ondertekening van de gedragscode door alle leveranciers moet bezien worden hoe Beter Bed Holding in een proactieve rol kan treden om zeker te stellen dat door leveranciers gebruikte materialen (ook) vanuit MVO-perspectief voldoen aan de eraan te stellen eisen. Het verdiepen van de relatie met de strategische leveranciers heeft ten doel om te komen tot een betere samenwerking en daarmee het behalen van gezamenlijke doelstellingen onder meer op het gebied van duurzaamheid. Het beheersen van de keten zal een gezamenlijke inspanning van de onderneming en haar toeleveranciers zijn, hetgeen de strategische allianties met de leveranciers van dermate belang maakt.

Daarnaast is, in aansluiting op de wens van stakeholders om meer verantwoordelijkheid te nemen in de keten, besloten het testen van de verkochte producten steeds meer in eigen handen te nemen. De organisatie heeft daarvoor een contract afgesloten met TÜV/LGA.