Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Definities

Begrip

Definitie

Anti-corruptie

Acties en maatregelen om corruptie te bestrijden. Corruptie is volgens www.corruptie.org het misbruik maken van toevertrouwde macht voor privaat gewin.

Aspect

Onderwerp uit de richtlijnen van GRI. Aspecten kunnen opgebouwd zijn uit verschillende indicatoren.

CO2-uitstoot

De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de verbranding van fossiele energiebronnen.

CORE

Standaardapplicatieniveau van G4, waarbij voor alle materiële aspecten minimaal één indicator gerapporteerd wordt.

COMPREHENSIVE

Uitgebreid applicatieniveau van G4, waarbij voor alle materiële aspecten minimaal alle indicatoren gerapporteerd worden.

Diversiteit

Beschrijft de samenstelling van personeel, management en bestuurslichamen onderverdeeld naar medewerkerscategorie, op basis van geslacht, leeftijdsgroep en minderheid.

Effect

Mate waarin een aspect volgens specialisten en algemeen aanvaarde richtlijnen invloed heeft op economische, milieu- en sociale effecten.

GHG-protocol

Het Greenhouse Gas Protocol is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het kwantificeren en beheren van broeikasgasemissies.

GRI

Het Global Reporting Initiative is de organisatie die de mondiale richtlijn voor rapportage over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uitgeeft.

G4

G4 is de vierde generatie richtlijnen van GRI die in 2013 is gepubliceerd.

Indicator

Onderdeel uit de richtlijnen van GRI, waarover op een gedefinieerde manier gerapporteerd kan worden.

Materiële aspecten

Materiële aspecten zijn onderwerpen waarvan de combinatie van 'effect' en 'relevantie' zo groot is, dat de onderneming over dit onderwerp besluit te rapporteren.

NGO

Niet-gouvernementele organisatie is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en die zich op een of andere manier richt op een maatschappelijk belang.

Relevantie

Mate waarin stakeholders belang hechten aan een aspect ten aanzien van beoordelingen en beslissingen.

Stakeholders

Organisaties of groepen van personenen waarvan met redelijkheid kan worden verwacht dat ze significante gevolgen ondervinden van de activiteiten en producten van Beter Bed Holding. Stakeholders zijn onder andere medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, overheid en NGO's. Een beschrijving van de stakeholders van de organisatie is te vinden in de sectie Stakeholderdialoog.

Training & Opleiding

Heeft betrekking op: a) alle beroepsopleidingen en -instructies; b) educatief verlof voor medewerkers betaald door de onderneming; c) externe trainingen en opleidingen geheel of gedeeltelijk betaald door de onderneming.

Uitstoot

Emissies van broeikasgassen.