Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Tone at the top

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Beter Bed Holding en haar dochterondernemingen dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waarin zij opereren. Deze bijdrage wordt onder meer vormgegeven door het te allen tijde naleven van wet- en regelgeving en door altijd bewust en op een respectvolle manier om te gaan met de belangen van alle stakeholders.

In de algemene gedragscode is nader gedefinieerd wat verantwoord ondernemen betekent voor Beter Bed Holding. Deze uitgangspunten, die tot uiting komen in de cultuur binnen de onderneming (normen en waarden, en gedragingen), zijn waar mogelijk procedureel verankerd in de organisatie. Alle medewerkers dienen zich te committeren aan de regels vastgelegd in deze gedragscode. De gedragscode leveranciers is een nadere uitwerking van de algemene gedragscode. Beide gedragscodes sluiten aan op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.

De algemene uitgangspunten luiden als volgt:

  • Beter Bed Holding houdt zich aan de regels en wetten die gelden in alle landen waar zij opereert.
  • Wij ondersteunen en eerbiedigen de mensenrechten volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  • Wij werken niet samen met organisaties die de mensenrechten schenden of die kinderen arbeid laten verrichten.
  • Ook van onze zakelijke partners verwachten wij dat zij hun werknemers belonen volgens de in het land geldende regels en wetten. Werknemers mogen in geen geval worden gediscrimineerd of uitgebuit, noch gedwongen arbeid verrichten. Vrijheid van (vak)vereniging voor personeel moet mogelijk zijn.
  • Onze partners zorgen voor gezonde werkplaatsen en een gezonde werksfeer.
  • Rechtvaardigheid, eerlijkheid, integriteit en openheid zijn de kenmerken van alle relaties die wij met anderen aangaan.

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code. In de Corporate Governance Code worden de bestpracticebepalingen uit de Code Tabaksblat beschreven. Per bestpracticebepaling wordt aangegeven of Beter Bed Holding hieraan voldoet. Indien de onderneming niet of gedeeltelijk voldoet aan de bestpracticebepaling, wordt (in de laatste kolom) toegelicht wat hiervoor de reden is.

Beter Bed Holding heeft een klokkenluidersregeling beschikbaar voor het personeel. Tevens zijn er binnen de onderneming verschillende klachtenprocedures voor de diverse formules (zowel intern voor medewerkers als extern voor klanten en/of andere stakeholders).