Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Stuurgroep MVO

In navolging op de conclusies uit de stakeholderdialoog is met ingang van oktober 2015 de stuurgroep MVO geïnstalleerd. De stuurgroep bestaat uit diverse medewerkers van Beter Bed B.V., Matratzen Concord GmbH en de Ondernemingsraad. De stuurgroep komt ieder kwartaal bijeen en heeft als belangrijkste taken tot nieuwe doelstellingen op middellange termijn te komen, verbeteringen op het gebied van MVO uit te zetten en MVO door de gehele organisatie heen te stroomlijnen en consistent te maken.

De Directie van Beter Bed Holding is eindverantwoordelijk voor zowel het definiëren als de uitvoering van het MVO-beleid. De Financieel Directeur is voorzitter van de stuurgroep, die begeleid wordt door adviesbureau MVOplossingen. De Raad van Bestuur, bestaande uit Directievoorzitter en Financieel Directeur, legt aan de Raad van Commissarissen verantwoording af over het gevoerde beleid, waarvan MVO deel uitmaakt. De specifieke MVO-doelstellingen worden op voordracht van de stuurgroep MVO door de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Over prestaties ten opzichte van doelstellingen in het algemeen wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen.