Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Stakeholderdialoog

Eind 2014 heeft de organisatie actief de dialoog gevoerd met haar stakeholders. In overleg met adviesbureau MVOplossingen zijn de categorieën stakeholders ten behoeve van de stakeholderdialoog bepaald. In samenspraak is gekozen om die stakeholders uit te nodigen, die in de afgelopen jaren actief contact hebben gezocht met de onderneming om het MVO-beleid te beïnvloeden.

De stakeholders die intensief bij de dialoog betrokken zijn geweest, zijn:

 • Medewerkers, waaronder een lid van de Ondernemingsraad en twee managers van de formule Matratzen Concord uit Duitsland.
 • Klanten: de klanten zijn met zorg geselecteerd op basis van hun diepgaande kennis van MVO.
 • Aandeelhouders: twee grootaandeelhouders hebben ieder twee medewerkers afgevaardigd naar de dialoog, waaronder een specialist op het gebied van MVO.
 • Branchegenoten uit de sector Retail, waaronder een MVO-manager van een collega-retailbedrijf en de secretaris van de Raad Nederlandse Detailhandel.
 • Leveranciers, waaronder een producent uit België.
 • Non-gouvernementele organisaties (NGO's): specialisten van VBDO en Eumedion.

De dialoog heeft plaatsgevonden door de stakeholders vooraf via een enquête te bevragen welke prioriteiten Beter Bed Holding volgens hen dient te stellen. Vervolgens hebben de stakeholders in een drietal sessies van ieder drie uur met niet meer dan vijf genodigden uitgebreid hun visie op MVO bij Beter Bed Holding gegeven, alsmede de resultaten van de enquête besproken. Namens de onderneming waren de Financieel Directeur en een medewerker van Group Controlling partij in de dialoog. Enerzijds om te horen wat de belangen van de stakeholders zijn, anderzijds om door het beantwoorden van vragen inzicht te verschaffen aan de stakeholders. De stakeholders hebben de gelegenheid gekregen om hun in de enquête geformuleerde prioriteiten ten aanzien van MVO bij Beter Bed Holding bij te stellen tijdens de dialoogsessie. Het proces is begeleid door adviesbureau MVOplossingen, specialist in communicatie over MVO in jaarverslagen.

Tijdens de dialoog zijn de volgende onderwerpen en vraagstukken geïnventariseerd en bediscussieerd:

 • Selectie van onderwerpen: de uitgebreide lijst van onderwerpen van GRI G4 is besproken, waarbij stakeholders hebben aangegeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden en waarom. Zodoende is de onderneming tot de conclusie gekomen bepaalde onderwerpen te combineren (zie Materialiteit).
 • Stijl van rapporteren: er is besproken of stakeholders de tone of voice waarderen en in welke mate de inhoud past bij het beeld van de organisatie.
 • Rapportagestrategie: de onderneming wil een kort en leesbaar jaarverslag publiceren. Daarom rapporteert Beter Bed Holding kort en bondig over MVO in haar jaarverslag en uitgebreid in het MVO-verslag. De onderneming is van mening dat zij zo aan de informatiebehoeften van al haar stakeholders voldoet.

De drie belangrijkste conclusies van de stakeholderdialoog zijn:

 • De pragmatische aanpak heeft een goede basis gelegd voor MVO binnen de organisatie. Het is nu belangrijk om dit onderwerp verder te verankeren in de organisatie.
 • Beter Bed Holding heeft de eigen bedrijfsvoering prima op orde en dient nu meer prioriteit te geven aan de verantwoordelijkheid in de keten.
 • De rapportagestructuur van een compact jaarverslag met een uitgebreid MVO-verslag (inclusief GRI-Index) wordt gewaardeerd.

De prioriteiten die voortvloeien uit de stakeholderdialoog zijn terug te vinden in het hoofdstuk Materialiteit.

Stakeholders kunnen de onderneming benaderen per e-mail via bbholding@beterbed.nl. Afhankelijk van het onderwerp c.q. de vraag neemt de juiste persoon binnen de onderneming contact op met de stakeholder. Daarnaast is het mogelijk om via de website www.beterbedholding.nl een contactformulier in te zenden. Ten slotte is er sprake van direct contact met aandeelhouders en NGO's vanuit een Investor Relations-perspectief. Dit wordt voornamelijk verzorgd door de Directie. In 2015 heeft de onderneming geen nieuwe dialoogsessies geïnitieerd gezien de recent (ultimo 2014) gevoerde dialoog, waarvan de bevindingen momenteel uitgewerkt worden en het feit dat zich in 2015 geen significante ontwikkelingen hebben voorgedaan in de (aard van de) organisatie. Derhalve is er geen aanleiding geweest voor een herijking van de materiële onderwerpen zoals gepresenteerd in het hoofdstuk Materialiteit.