Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Materialen en circulaire economie

Visie op circulaire economie

Circulaire economie is een onderwerp dat hoog op de agenda van Beter Bed Holding staat. Het is echter een thema waarop niet snel succes te melden zal zijn. Matrassen in de ‘mainstream’-markt worden gemaakt op basis van chemische producten en aardolie. Daarnaast vindt de inzameling van matrassen lokaal en per land op geheel verschillende manieren plaats. Dit maakt het voor de organisatie lastig een stempel te drukken op de retourstroom van matrassen en ander slaapmeubilair.

De belangrijkste stap die gezet dient te worden, is het uitfaseren van de schadelijkste grondstoffen. Beter Bed Holding voert continu gesprekken met haar strategische leveranciers om de matrassen minder belastend te maken voor het milieu. In de komende periode zal de organisatie zelf nadrukkelijk aangeven welke stoffen met welke prioriteit vervangen dienen te worden door milieuvriendelijke componenten.

Afval

De onderneming hecht er waarde aan de hoeveelheid afval te verminderen en waar mogelijk te hergebruiken.

De totale hoeveelheid afval is in het afgelopen jaar met 18% gedaald tot 3.800 ton. De daling is het gevolg van de relatief grote hoeveelheid afval in het voorgaande jaar, waarin veel winkelverbouwingen hebben plaatsgevonden bij Beter Bed. De cijfers passen in de trend; sinds 2010 is de hoeveelheid afval verminderd met 35%. De doelstelling om in Nederland alle verpakkingsmaterialen na levering mee terug te nemen, te scheiden en te hergebruiken, is ook in 2015 behaald. Ten behoeve van het leveren van een betere bijdrage aan circulaire economie zal de organisatie in gesprek blijven met haar afvalverwerkers en leveranciers om een oplossing te vinden, waarbij gebruikte matrassen verwerkt kunnen worden in nieuwe producten.

Afval (ton)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Karton en papier

1.500

1.700

1.900

2.300

2.600

2.500

Overig afval

2.300

3.000

2.500

2.900

3.500

3.400

Totaal

3.800

4.700

4.400

5.200

6.100

5.900

Voor de daadwerkelijke verwerking van afval is Beter Bed Holding afhankelijk van dienstverleners. In de aanbesteding van de afvalverwerking is de garantie meegenomen een zo groot mogelijk deel van het afval te recyclen. Beter Bed Holding heeft zich ten doel gesteld om in 2016 75% van het afval te recyclen. Ten aanzien van het percentage gerecycled afval is een lichte stijging gerealiseerd. De doelstelling lijkt zonder gerichte acties door de afvalverwerkende industrie niet op korte termijn haalbaar. Uit gesprekken met afvalverwerkingsbedrijven blijkt dat het voor hen ondoenlijk is om de afvalstroom van individuele klanten te monitoren. Dientengevolge rapporteert het bedrijf het verwerkingspercentage van het gehele afvalverwerkingsbedrijf aan Beter Bed Holding. De onderneming is van mening dat de recyclingcijfers daarom weinig waarde hebben. De MVO-stuurgroep zal met een voorstel komen op welke manier het in de toekomst op een zinvolle manier kan rapporteren over afval.

Toepassing van het voorzorgsprincipe

Stoffen die volgens Europese normen en regelgeving niet toegestaan zijn, mogen niet worden toegepast in producten die Beter Bed Holding verkoopt. Indien en zodra vaststaat dat een stof niet voldoet aan de Europese normen en regelgeving, dient het gebruik daarvan door leveranciers gestaakt te worden. Alsdan zal de organisatie met de leverancier in overleg treden om gezamenlijk actief op zoek te gaan naar betere alternatieven. Leveranciers dienen zich bij de productie van goederen te conformeren aan de voorschriften van REACH. Een kenmerk van REACH is, dat als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu, er maatregelen moeten volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid.